«Το έθνος τούτο είναι πολυπληθές και ελεύθερο, δεν δίνει σημασία στην ευπορία και την πολυτέλεια, έχει μόνη φροντίδα πως θα κατάσχει αυτή των εχθρών του. Το έθνος αυτό μοναρχείται και ο αμαρτάνων υφίσταται βαριές και απηνείς ποινές από τους άρχοντές του, και επομένως κυριεύει ο φόβος σε αυτό το έθνος, και όχι η αγάπη. Υποφέρει όμως γενναία τους κόπους και τις ταλαιπωρίες και αντέχει στον καύσωνα και το ψύχος, και είναι λιτό στη δίαιτα.

Είναι περίεργα τα τουρκικά φύλα, κρύπτουν τις σκέψεις τους, είναι άφιλα, άπιστα, άπληστα ως προς τα χρήματα, περιφρονούν τον όρκο, ούτε τηρούν τις συνθήκες, ούτε αρκούνται στις δωρεές, αλλά πριν δεχθούν αυτό που τους δίνεται, μελετούν ήδη τον τρόπο επιβουλής και ανατροπής των συνθηκών. Δεν αφήνουν ευκαιρία για να επιτεθούν την κατάλληλη στιγμή και μελετούν να καταπολεμήσουν τους εχθρούς αυτών, όχι τόσο με δυναμικό τρόπο, αλλά με απάτη και αιφνιδιασμό και την αποστέρηση των εχθρών από τους πόρους της διατροφής τους.

Στεναχωρούνται πάρα πολύ, όταν κάποιοι από το έθνος τους, προσφεύγουν σε εμάς. Διότι γνωρίζουν ότι αυτοί δεν έχουν την συνείδηση του έθνους επειδή διαιρούνται σε πολλές φυλές, και ότι δεν έχουν ομόνοια και είναι φιλοχρήματοι. Όταν λίγοι από αυτούς προσφεύγουν σε μας και φιλοφρονούνται από εμάς, τότε ακολουθεί πλήθος από αυτούς.

Αυτά περί των Τούρκων, οι οποίοι διαφέρουν από τους Βουλγάρους ,κατά το ότι οι τελευταίοι ,επειδή ασπάσθηκαν τον χριστιανισμό και δέχθηκαν κάπως τα ήθη μας, απέβαλαν τον άγριο και νομαδικό χαρακτήρα των απίστων.»

ο αυτοκράτωρ Λεών Στ’ προσκηνεί τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.στην Αγία Σοφία,στην κατεχομένη υπό των τούρκων, Κωνσταντινούπολη.

Τακτικά Λέοντος Στ’ του Σοφού, Βιβλίο ΙΙΙ, Κεφάλαιο Δ’. Εκδόσεις Αρχηγείον Στρατού.
anodosautokratorias.blogspot.gr

(Δυο ζωντανές μαρτυρίες από στόματα των αντιπάλων τους)

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος

  1. Από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ», του δημοδιδασκάλου και Μακεδονομάχου Ιωάννου Ξανθού, καταγομένου από την Γευγελή της Μακεδονίας, μεταφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: Μέρος ΣΤ΄:«ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΥΓΕΛΗΝ»

Την 11ην Ιουλίου 1908 ανεκηρύχθη το Τουρκικόν Σύνταγμα και εις Γευγελήν. Κατά την ημέραν ταύτην όλοι οι Οθωμανοί της Γευγελής και των πέριξ χωρίων κατήλθον εις πάνδημον ένοπλον συλλαλητήριον προ του Διοικητηρίου, όπυ είχον κατέλθει και παρουσιασθή μικρά αντάρτικα σώματα Ελληνικά και κομιτατζήδων. Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση