Ἄν παρατηρῆ κανεῖς προσεκτικὰ τοὺς ἀρχαιοελληνικοὺς ἀμφορεῖς διαφόρων περιόδων, που παριστάνουν ἀθλητὲς που τρέχουν, θὰ διαπιστώση μία ἄγνωστη, σὲ πολλούς, λεπτομέρεια. Ἡ λεπτομέρεια αὐτὴ ἀφορᾶ στὴν τεχνικὴ τοῦ τρεξίματος τῶν ἀρχαίων.
Ὁ ἕνας τρόπος εἶναι μὲ τὴν συνηθισμένη τεχνικὴ που χρησιμοποιοῦν ὅλοι οἱ ἀθλητὲς ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στὸν κόσμο. Τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια ὀρθώνονται ἐναλλάξ γιὰ τὴν ὤθηση τοῦ ἀνθρώπου, σύμφωνα μὲ τὴν φυσιολογικὴ κίνηση που ὁ ἄνθρωπος ἐκτελεῖ καὶ κατὰ τὸ βάδισμα, ὅπως φαίνεται στὴν παρακάτω φωτογραφία.

Ὁ ἄλλος τρόπος εἶναι τὸ ὁμόπλευρο τρέξιμο. Ἡ τεχνικὴ εἶναι ἀριστερὸ πόδι-ἀριστερὸ χέρι, δεξὶ πόδι-δεξὶ χέρι, ὅπως φαίνεται στὶς ἑπόμενες φωτογραφίες.

Ἡ ἐκτέλεσις τοῦ ὁμοπλεύρου τρεξίματος ἀπαιτεῖ τὸν συντονισμὸ τῶν δύο ἐγκεφαλικῶν ἡμισφαιρίων καὶ εἶναι οὐσιαστικά μιὰ σειρὰ ἁλμάτων μὲ Μερικὴ Φυσικὴ Ἀντιβαρύτητα.

Μπορεῖ κανεῖς μὲ μία πρόχειρη διαδικτυακὴ ἀναζήτηση εἰκόνων νὰ βρῆ πλῆθος φωτογραφιῶν ἀγγείων, ὅπου ἀναπαρίστανται δρομεῖς, ὁπλίτες δρομεῖς, ἀλλὰ καὶ ἡρωϊκὰ καὶ μυθολογικὰ πρόσωπα, νὰ τρέχουν κατὰ τὸν προπεριγραφέντα τρόπο.


Οἱ ἀρχαίοι καλλιτέχνες δὲν ζωγράφιζαν καὶ δὲν ἔπλαθαν ἀγάλματα κατὰ τυχαῖο τρόπο. Ἡ παραμικρὴ λεπτομέρεια εἶχε σημασία. Ἡ στάσις τοῦ σώματος, ἡ ἔνδυση, οἱ μαίανδροι καὶ λοιπὰ σχήματα ἔφεραν πληροφορίες. Ἦταν θρησκευτικοί, συμπαντικοί, ἐπιστημονικοί, ἀποκρυφιστικοί, ἀρχετυπικοὶ συμβολισμοί. Πολλὲς ἀπὸ τὶς μελανόμορφες καὶ ἐρυθρόμορφες ἀναπαραστάσεις ἦταν εἰκόνες που συμπύκνωναν πλῆθος πληροφοριῶν, ὅπως ἀκριβῶς καὶ οἱ ὀρθόδοξες ἀγιογραφίες. Σήμερα συνεχίζουν νὰ μᾶς μιλοῦν γιὰ τὸ παρελθὸν μας, χωρίς δυστυχῶς νὰ μποροῦμε νὰ ἀποκρυπτογραφήσουμε πλήρως καὶ μὲ βεβαιότητα τὴν σημασία τοῦ ρόδακα, τοῦ σταυροῦ, τοῦ γαμμάδιου καὶ ἄλλων στοιχείων.


Ἴσως τὸ ὁμόπλευρο τρέξιμο νὰ συμβολίζει κάτι, μία εἰκαστικὴ ἀλληγορία. Φυσικὰ δὲν ἀποκλείεται νὰ ἰσχύει καὶ τὸ ἀντίθετο, δηλαδή, ὅτι δὲν εἶχε κάποιο ἰδιαίτερο ἀρχετυπικὸ συμβολισμό, ἀλλὰ ἦταν ἁπλῶς μία ἐφαρμοζόμενη τεχνικὴ. Ἄς λάβουμε ὑπ’ ὄψιν μας τὸ γεγονὸς τῆς ἀνεπάρκειας τῶν διασωθέντων ἀρχαίων πηγῶν, καθῶς καὶ τὸ ὅτι μᾶς εἶναι οὐσιαστικὰ ἄγνωστο τὸ ὁμόπλευρο τρέξιμο καὶ τὸ ἀντίκτυπό του τόσο στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ὅσο καὶ στὸ πνεῦμα.

Σπάρτακος Τανασίδης
Από το lithosfotos.blogspot.gr

Αντί Εισαγωγής

Ο Προμηθεύς Δεσμώτης[1]

«Μύθος λόγου τινος έμφασις εστιν, ανα­κλώντος επ’ άλλα την διάνοιαν» (Πλούταρ­χος). Ο μύθος, κάθε μύθος, είναι συμβολισμός. Πίσω από τις εικόνες του πρέπει να αναζητήσει κανείς τον βαθύτερο «λόγον», αυτόν πού οδήγησε στην πλάση του. Τούτο είναι συχνά δυσχερέστατο για την πρόσθετη αιτία, ότι οι μύθοι ήσαν παμπάλαιες εικονικές περιγραφές, μεταδιδόμενες προ­φορικώς από γενεάς εις γενεάν, κάθε μία των οποίων προσέθετε ή αφαιρούσε κάποιο ακόμη στοιχείο της περιγραφής τους, Συνεχίστε την ανάγνωση

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορες ήταν ο Αλέξιος Δ” ο Αλέξιος Ε” Μούρτζουφλος και ο Θεόδωρος Α” από την Δ” Σταυροφορία, με επικεφαλής τον Ερρίκο Δάνδολο, τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό και τον Βαλδουίνο Α”. Η σταυροφορία διήρκεσε μέχρι το 1204 , όταν τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε.

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορες ήταν ο Αλέξιος Δ” ο Αλέξιος Ε” Μούρτζουφλος και ο Θεόδωρος Α” από την Δ” Σταυροφορία, με επικεφαλής τον Ερρίκο Δάνδολο, τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό και τον Βαλδουίνο Α”. Η σταυροφορία διήρκεσε μέχρι το 1204 , όταν τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε.

Γράφει ο Θανάσης Μπαντές

Το μυθιστόρημα του Παπαδιαμάντη «Οι έμποροι των Εθνών» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, σε συνέχειες, στην εφημερίδα «Μη Χάνεσαι» από το Νοέμβριο του 1882 ως το Φεβρουάριο του 1883. Έκτοτε εκδίδεται κι επανεκδίδεται και η πρόβλεψη ότι θα εξακολουθήσει να κεντρίζει το εκδοτικό ενδιαφέρον εσαεί δεν είναι καθόλου παρακινδυνευμένη. Συνεχίστε την ανάγνωση