Άνοιξε ο δρόμος για την ανάδειξη του Τελεστηρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 100.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Πολιτισμού) και της Περιφέρειας Αττικής.
Στόχος του Προγράμματος είναι η εκτέλεση προκαταρτικών εργασιών, η τοπογραφική-αρχιτεκτονική αποτύπωση, η πλήρης τεκμηρίωση της

υφιστάμενης κατάστασης του μνημείου, η αρχαιολογική-αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και η διατύπωση προτάσεων για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής του Τελεστηρίου.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

1. Αποψίλωση και αρχαιολογικός καθαρισμός της ευρύτερης περιοχής του Τελεστηρίου.

2. Ανασκαφικοί καθαρισμοί – ανασκαφική έρευνα κατά τους τρεις πρώτους μήνες του έργου.

3. Τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της ευρύτερης περιοχής του Τελεστηρίου και ψηφιοποίηση.

4. Ορθοφωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Τελεστηρίου κατά τον 1ο μήνα του έργου. Σειρά ορθοφωτογραφιών, μετά τη μετακίνηση των διάσπαρτων μελών.

5. Μετακίνηση των κατακείμενων διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών (200 μέλη), κατά τον 2ο και 3ο μήνα του έργου.

6. Καταγραφή, αρχιτεκτονική αποτύπωση και φωτογράφιση επιλεγμένων αρχιτεκτονικών μελών (περ. 200 μέλη). Σύνταξη δελτίων περιγραφής (μητρώο αρχιτεκτονικών μελών) των διάσπαρτων. Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις του Τελεστηρίου.

7. Άμεσες σωστικές επεμβάσεις σε τoιχοδομές ή εδώλια, μετά τον καθαρισμό του μνημείου.

8. Αγορά απαραίτητου εξοπλισμού σε υλικά και μηχανήματα.

9. Δειγματοληψίες για τον έλεγχο και τις εργαστηριακές έρευνες των πετρωμάτων και της βραχομάζας. Φυσικο-χημικές αναλύσεις για τη σύσταση και τις μηχανικές αντοχές των πετρωμάτων (εδώλια, διάσπαρτα μέλη) και τον σχεδιασμό νέων συμβατών υλικών για τις μελλοντικές εργασίες στερέωσης και συντήρησης.

10. Διερεύνηση της παθολογίας του μνημείου. Ταξινόμηση και προέλευση των δομικών υλικών. Καταγραφή και αιτιολόγηση των βλαβών. Προσδιορισμός των σωστικών επεμβάσεων (κατά τον 5ο έως τον 8ο μήνα του έργου).

11. Εκπόνηση μελέτης τεκμηρίωσης του Τελεστηρίου, για την υποστήριξη των μελετών αποκατάστασης και ανάδειξης, που περιλαμβάνει: αρχαιολογική-αρχιτεκτονική τεκμηρίωση, υπόθεση γραφικής αποκατάστασης, τυπολογία δομικών συστημάτων του μνημείου και εκπόνηση αρχιτεκτονικής προμελέτης για την προστασία και ανάδειξη του χώρου του Τελεστηρίου.

Φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι η Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και το πρόγραμμα θα διαρκέσει 24 μήνες.

Ἀττικός ἐρυθρόμορφος κύλικας (χρονολογείται γύρω στό 485-480 π.Χ.). Παρουσιάζει σκηνές ἀπό ἀθηναϊκό σχολεῖο τοῦ 5ου αἰώνα π.Χ., ἀποδίδεται στόν ἀγγειογράφο Δούρη καί ἐκτίθεται στό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο τοῦ Βερολίνου.

«Πρέπει, γενικά, νά ἐμποδίζουμε τά παιδιά ἀπό τό νά συναναστρέφονται φαύλους ἀνθρώπους, δεδομένου ὅτι παίρνουν κάποιο μέρος τῆς κακίας τους. Αὐτό τό παράγγελμα δίνει ὁ Πυθαγόρας μέ τίς αἰνιγματώδεις φράσεις του, τίς ὁποῖες θά παραθέσω καί θά ἐξηγήσω· αὐτές, ἄλλωστε, ἔχουν σημαντική συμβολή ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀπόκτηση τῆς ἀρετῆς. Γιά παράδειγμα:“Μήν δοκιμάσεις μελανούρια”, πού σημαίνει μή συναναστρέφεσαι μαύρους στήν ψυχή, γιά τόν κακό τους χαρακτήρα. Συνεχίστε την ανάγνωση

Ὁ στρατηγός Μακρυγιάννης διακρίθηκε καί γιά τόν πηγαῖο τρόπο πού ἐκφραζόταν. Ὡστόσο, ὁ θυελλώδης Καραϊσκάκης ἦταν μακράν πιό ἀπολαυστικός!

Ἐδῶ βλέπουμε μία ἐπιστολή διπλωματικοῦ καί στρατιωτικοῦ ἐνδιαφέροντος. Ἀποστολέας ἦταν ὁ ἀρχιστράτηγος Ρούμελης Γεώργιος Καραϊσκάκης καί παραλήπτης ὁ Κιουταχής. Εἶναι ἐμφανής ὁ αἰσθαντικός, κομψός ἀλλά καί ἐναργής τρόπος γραφῆς τοῦ Ἕλληνα πολεμιστῆ, ὁ ὁποῖος σεβόμενος τόν χρόνο τοῦ παραλήπτου τῆς ἐπιστολῆς δέν μακρηγορεῖ. Συνεχίστε την ανάγνωση