ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. 

 ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ……………………………………………………………………………………………………….. -10000 π.Χ.
ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ………………………………………………………………………………………..10000-περίπου 6500 π.Χ.
ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ………………………………………………………………………………………….. 6500-περίπου 3000  π.Χ.Αρχαιότερη Νεολιθική……………………………………………………………………………………………………. 6500-5600 π.Χ.
Μέση Νεολιθική…………………………………………………………………………………………………………….. 5600-5300 π.Χ.
Νεώτερη Νεολιθική ……………………………………………………………………………………………………….. 5300-4500 π.Χ.
Τελική Νεολιθική ή Χαλκολιθική εποχή…………………………………………………………………….4500-3200/3000  π.Χ.

ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΗ – ΠΡΩΤΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ – ΠΡΩΤΟΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ……………………….………. 3200/3000-2000 π.Χ.

Πρωτοελλαδική / Πρωτοκυκλαδική / Πρωτομινωική Ι ………………………………………………..3200/3000-2600  π.Χ.
Πρωτοελλαδική / Πρωτοκυκλαδική / Πρωτομινωική ΙΙ…………………………………………………………2600-2300 π.Χ.
Πρωτοελλαδική / Πρωτοκυκλαδική / Πρωτομινωική ΙΙΙ………………………………………………. 2300-2100/2000 π.Χ.

ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΗ – ΜΕΣΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ – ΜΕΣΟΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ…………………………………….. 2100/2000-1600 π.Χ.

Μεσοελλαδική/ Μεσομινωική Ι……………………………………………………………………………….. 2100/2000-1800 π.Χ.
Μεσοελλαδική / Μεσομινωική ΙΙ ……………………………………………………………………………………….1800-1700 π.Χ.
Μεσοελλαδική / Μεσομινωική ΙΙΙ………………………………………………………………………………………1700-1600 π.Χ.

ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ……………………………………………………………………………………………..1600-1100 π.Χ.

Υστεροελλαδική / Υστερομινωική  Ι …………………………………………………………………………….1600-1500/1450 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική  ΙΙ…………………………………………………………………………..1500/1450-1400 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙ ……………………………………………………………………………………1400-1100 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙA……………………………………………………………………………..1400-1300 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙΒ …………………………………………………………………………………..1300-1200 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙΓ …………………………………………………………………………………..1200-1100 π.Χ.
Υπομυκηναϊκή / Υπομινωική περίοδος ……………………………………………………………………………1100-1050/1025 π.Χ.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ  ……………………………………………………………………………………………………………1050/1025-700 π.Χ.
Πρωτογεωμετρική περίοδος………………………………………………………………………………………..1050/1025-900  π.Χ.
Πρώιμη Γεωμετρική περίοδος……………………………………………………………………………………………. 900-850 π.Χ.
Μέση Γεωμετρική περίοδος …………………………………………………………………………………………………. 850-760 π.Χ.
Ύστερη Γεωμετρική περίοδος………………………………………………………………………………………… 760-700 π.Χ.

ΠΡΩΙΜΗ  ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ ή ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΣΑ……………………………………………………………………………… 700-610 π.Χ.
ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ………………………………………………………………………………………………………………. 610-490/80 π.Χ.

Πρώιμη περίοδος…………………………………………………………………………………………………………………… 610-575 π.Χ.
Μέση περίοδος …………………………………………………………………………………………………………………….. 575-530 π.Χ.
Ύστερη περίοδος………………………………………………………………………………………………………………. 530-490/80 π.Χ.

ΚΛΑΣΙΚΗ  ΕΠΟΧΗ……………………………………………………………………………………………………….  490/80-323 π.Χ. 
Πρώιμη Κλασική περίοδος …………………………………………………………………………………… 490/80-450 π.Χ.
Μέση / Ώριμη Κλασική περίοδος ……………………………………………………………………………….. 450-400/380 π.Χ.
Ύστερη Κλασική περίοδος ……………………………………………………………………………………. 400/380-323 π.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ……………………………………………………………………………………………………………. 323-31 π.Χ. 
Πρώιμη Ελληνιστική περίοδος …………………………………………………………………………………….. 323-275 π.Χ.
Μέση Ελληνιστική περίοδος …………………………………………………………………………………….. 275-150 π.Χ 

Ύστερη Ελληνιστική περίοδος ……………………………………………………………………………… 150-31 π.Χ.
ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ………………………………………………………………………………………………………….. 31  π.Χ.-324 μ.Χ.
ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ………………………………………………………………………………………. 4ος-7ος αι. μ.Χ.
ΠΡΩΙΜΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ……………………………………………………………………………………… 324-842 μ.Χ,
ΜΕΣΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ………………………………………………………………………………………. 842-1204 μ.Χ.
ΥΣΤΕΡΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ……………………………………………………………………………………1204-1453 μ.Χ.ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ……………………………………………………………………………………1204-16ος αι.
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ……………………………………………………………………………………..1453-1821μ.Χ.

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 

ΧΡΟΝΟΛΌΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Αντί Εισαγωγής

Ο Προμηθεύς Δεσμώτης[1]

«Μύθος λόγου τινος έμφασις εστιν, ανα­κλώντος επ’ άλλα την διάνοιαν» (Πλούταρ­χος). Ο μύθος, κάθε μύθος, είναι συμβολισμός. Πίσω από τις εικόνες του πρέπει να αναζητήσει κανείς τον βαθύτερο «λόγον», αυτόν πού οδήγησε στην πλάση του. Τούτο είναι συχνά δυσχερέστατο για την πρόσθετη αιτία, ότι οι μύθοι ήσαν παμπάλαιες εικονικές περιγραφές, μεταδιδόμενες προ­φορικώς από γενεάς εις γενεάν, κάθε μία των οποίων προσέθετε ή αφαιρούσε κάποιο ακόμη στοιχείο της περιγραφής τους, Συνεχίστε την ανάγνωση

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορες ήταν ο Αλέξιος Δ” ο Αλέξιος Ε” Μούρτζουφλος και ο Θεόδωρος Α” από την Δ” Σταυροφορία, με επικεφαλής τον Ερρίκο Δάνδολο, τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό και τον Βαλδουίνο Α”. Η σταυροφορία διήρκεσε μέχρι το 1204 , όταν τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε.

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορες ήταν ο Αλέξιος Δ” ο Αλέξιος Ε” Μούρτζουφλος και ο Θεόδωρος Α” από την Δ” Σταυροφορία, με επικεφαλής τον Ερρίκο Δάνδολο, τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό και τον Βαλδουίνο Α”. Η σταυροφορία διήρκεσε μέχρι το 1204 , όταν τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε.

Γράφει ο Θανάσης Μπαντές

Το μυθιστόρημα του Παπαδιαμάντη «Οι έμποροι των Εθνών» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, σε συνέχειες, στην εφημερίδα «Μη Χάνεσαι» από το Νοέμβριο του 1882 ως το Φεβρουάριο του 1883. Έκτοτε εκδίδεται κι επανεκδίδεται και η πρόβλεψη ότι θα εξακολουθήσει να κεντρίζει το εκδοτικό ενδιαφέρον εσαεί δεν είναι καθόλου παρακινδυνευμένη. Συνεχίστε την ανάγνωση