ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. 

 ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ……………………………………………………………………………………………………….. -10000 π.Χ.
ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ………………………………………………………………………………………..10000-περίπου 6500 π.Χ.
ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ………………………………………………………………………………………….. 6500-περίπου 3000  π.Χ.Αρχαιότερη Νεολιθική……………………………………………………………………………………………………. 6500-5600 π.Χ.
Μέση Νεολιθική…………………………………………………………………………………………………………….. 5600-5300 π.Χ.
Νεώτερη Νεολιθική ……………………………………………………………………………………………………….. 5300-4500 π.Χ.
Τελική Νεολιθική ή Χαλκολιθική εποχή…………………………………………………………………….4500-3200/3000  π.Χ.

ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΗ – ΠΡΩΤΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ – ΠΡΩΤΟΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ……………………….………. 3200/3000-2000 π.Χ.

Πρωτοελλαδική / Πρωτοκυκλαδική / Πρωτομινωική Ι ………………………………………………..3200/3000-2600  π.Χ.
Πρωτοελλαδική / Πρωτοκυκλαδική / Πρωτομινωική ΙΙ…………………………………………………………2600-2300 π.Χ.
Πρωτοελλαδική / Πρωτοκυκλαδική / Πρωτομινωική ΙΙΙ………………………………………………. 2300-2100/2000 π.Χ.

ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΗ – ΜΕΣΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ – ΜΕΣΟΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ…………………………………….. 2100/2000-1600 π.Χ.

Μεσοελλαδική/ Μεσομινωική Ι……………………………………………………………………………….. 2100/2000-1800 π.Χ.
Μεσοελλαδική / Μεσομινωική ΙΙ ……………………………………………………………………………………….1800-1700 π.Χ.
Μεσοελλαδική / Μεσομινωική ΙΙΙ………………………………………………………………………………………1700-1600 π.Χ.

ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ……………………………………………………………………………………………..1600-1100 π.Χ.

Υστεροελλαδική / Υστερομινωική  Ι …………………………………………………………………………….1600-1500/1450 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική  ΙΙ…………………………………………………………………………..1500/1450-1400 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙ ……………………………………………………………………………………1400-1100 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙA……………………………………………………………………………..1400-1300 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙΒ …………………………………………………………………………………..1300-1200 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙΓ …………………………………………………………………………………..1200-1100 π.Χ.
Υπομυκηναϊκή / Υπομινωική περίοδος ……………………………………………………………………………1100-1050/1025 π.Χ.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ  ……………………………………………………………………………………………………………1050/1025-700 π.Χ.
Πρωτογεωμετρική περίοδος………………………………………………………………………………………..1050/1025-900  π.Χ.
Πρώιμη Γεωμετρική περίοδος……………………………………………………………………………………………. 900-850 π.Χ.
Μέση Γεωμετρική περίοδος …………………………………………………………………………………………………. 850-760 π.Χ.
Ύστερη Γεωμετρική περίοδος………………………………………………………………………………………… 760-700 π.Χ.

ΠΡΩΙΜΗ  ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ ή ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΣΑ……………………………………………………………………………… 700-610 π.Χ.
ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ………………………………………………………………………………………………………………. 610-490/80 π.Χ.

Πρώιμη περίοδος…………………………………………………………………………………………………………………… 610-575 π.Χ.
Μέση περίοδος …………………………………………………………………………………………………………………….. 575-530 π.Χ.
Ύστερη περίοδος………………………………………………………………………………………………………………. 530-490/80 π.Χ.

ΚΛΑΣΙΚΗ  ΕΠΟΧΗ……………………………………………………………………………………………………….  490/80-323 π.Χ. 
Πρώιμη Κλασική περίοδος …………………………………………………………………………………… 490/80-450 π.Χ.
Μέση / Ώριμη Κλασική περίοδος ……………………………………………………………………………….. 450-400/380 π.Χ.
Ύστερη Κλασική περίοδος ……………………………………………………………………………………. 400/380-323 π.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ……………………………………………………………………………………………………………. 323-31 π.Χ. 
Πρώιμη Ελληνιστική περίοδος …………………………………………………………………………………….. 323-275 π.Χ.
Μέση Ελληνιστική περίοδος …………………………………………………………………………………….. 275-150 π.Χ 

Ύστερη Ελληνιστική περίοδος ……………………………………………………………………………… 150-31 π.Χ.
ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ………………………………………………………………………………………………………….. 31  π.Χ.-324 μ.Χ.
ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ………………………………………………………………………………………. 4ος-7ος αι. μ.Χ.
ΠΡΩΙΜΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ……………………………………………………………………………………… 324-842 μ.Χ,
ΜΕΣΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ………………………………………………………………………………………. 842-1204 μ.Χ.
ΥΣΤΕΡΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ……………………………………………………………………………………1204-1453 μ.Χ.ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ……………………………………………………………………………………1204-16ος αι.
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ……………………………………………………………………………………..1453-1821μ.Χ.

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 

ΧΡΟΝΟΛΌΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.