ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ  ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ  ΜΑΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΣΤΟ ΛΙΚΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  ,ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
 
ΕΔΩ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΩΝΤΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ .ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΠΛΟ ΑΝΑΝΓΩΣΤΗ ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ ΑΡΚΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ  ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ.
 

[θ]εο[ί]ἐπὶ Ἰσαίου Ἐλαφηβολιῶνος πέμπτει ἱσταμένου· Νικοκράτης Ἀρχεμάχου Φηγαιεὺ[ς]
εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ βουλευταὶ τῆς Αἰγεῖδος [v] [φ]υλῆς οἱ ἐπὶ Διοτίμου ἄρχοντος καλῶς
[κ]αὶ δι[κα]ίως ἐβούλευσαν καὶ ἐπρυτάνευσ-[α]ν τὴν πρυτανεία[ν] ἣν ἔλαχον καὶ διὰ τα[ῦ]-
[τα] αὐτοὺς ἡ βουλὴ καὶ ὁ δ[ῆμος] ἐσστεφά[ν]ωσαν χρ[υσ]ῶι στε[φάν]ωι [κατὰ τὸν ν]όμο[ν],
[ἀ]γαθεῖ τύχει δεδόχ[θ]αι [τῆι φυλῆι ἐπαινέ][σ]αι τοὺς βουλευτὰ[ς] τῆ[ς Αἰγεῖδος φυλῆς τοὺ]-
[ς] ἐπὶ Διοτίμου ἄ[ρχ]ο[ντος καὶ στεφανῶσαι]αὐτοὺς χρυσῶι στε[φάνωι κατὰ τὸν νόμον]
[φ]ιλοτιμίας ἕνεκα [τῆς εἰς τὴν φυλήν, δοῦναι]δὲ αὐτοῖς [κ]αὶ ε[ἰς θυσίαν τοὺς ἐπιμελητὰς][τ]οὺς ἐπιμελησ[ομένους τῆς φυλῆς

[τῆι Ἀθηνα]ί̣αι  ἀνέθεσαν πρυτάνες Ἐρεχθηίδος ν̣ι̣κ̣[ήσαν]τ̣ες ἐπ’ Εὐκτήμονος ἄρχοντοςΛα̣[μπτρῆς] κα[θ]ύπ ⋮Τ̣ι̣μ̣οκ̣λ̣[ῆς Τι]μ̣οκ ⋮
5
․[— — —]ς
[— — — —]ς̣
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
10
․[— — —]
lacuna
col. II.11
Ἀγρυλεῆς καθύπ ⋮
Ἔνδιος
Θοκλείδης
Κηδοί
15
Θ̣υμοτέλης
[Π]αντελ[ίδ]ης
[Ἀν]αγυρά̣[σ]ιοι
vacat
vacat
20
vacat
[Ε]ὐωνυμῆς
[Ἐ]λπ[ί]νης
Χαιρ?[— —]
lacuna
col. III.24
Ἀγρυλῆς ὑπέν̣ε̣[ρθεν]
25
Κλέαρχος
Κηφισιῆς
Ἔρυξις
Κηφισῆς
vacat
30
Περγασῆς καθύ̣[πε]ρθ̣ε̣[ν]
vacat
Περγασ[ῆς ὑπένερθεν?]

Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 7      Agora 15 6    Agora 15 8
Att. — Athens: Ag. — c. 390-360 — IG II² 1743
See also: IG II² 1743
O.1

Κεκροπίδος πρυτάνες ν[ικ]ήσαντες [ἀνέθεσαν]
col. I.2
Φλυῆς
[— c.2 —]σίσ[τ]ρατος Δεινίο
[— c.7 —]λης [— c.5 —]δότο
5
lacuna
col. II.5
Ἁλαιῆς
Λέων Φιλά[γρ]ο
Ἀστύφιλος [Φιλ]άγρο
[— c.6 —]ος [— c.4 —]μο
[— — c.12 — —]άρος
10
lacuna
col. III.10
Μελι[τῆς]
Ἐξηκ[— — — —]
Εὐφη[— — — —]
Φιλη[— — — —]
Ἱερ[— — — —]
15
[․]υ̣[— — — —]
lacuna

Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 8      Agora 15 7    Agora 15 9
Att. — Athens: Ag. — 378/7 a. — IG II² 1741
See also: IG II² 1741

1
[Ἀκαμαντὶς ἐνίκα πρυτανεύ]οσα ἐπὶ Ναυσινίκο ἄ[ρχοντος]
vacat 0.066 m.
[— — — — — — — — ἐγ]ραμμάτευεν τῆι βουλῆι
vacat 0.035 m.
col. I.3
lacuna
col. II.3
[Θορίκι]οι
[— —] Ἐξηκεστίδο
5
[— — —]λ̣ης Ἴ[ω]νο[ς]
[— — —] Θεοδοσίο
lacuna
col. III.7
Ἁγνόσιοι
Ἀρ[ι]στίων Ἀρι[— —]
Ἐ[π]ι̣μ̣ήδης Ἀν[— — —]
10
Μενέτιμος Ο[— — —]
Λακωνίδης [— — —]
lacuna
[Ἱπποθ]ωντίδος πρυτ[άνεις ἀνέθεσαν ἐπαι]-
[νέσαν]τος το̑ δήμο ἐ̣[πὶ — — — — ἄρχοντος]
col. I.3a
col. I lost
col. II.3
Θυμα[ιτάδαι]
Ἦχ̣[ος — —]
5
[— — — — —]
col. III.6a
col. III lost
col. IV.6b
col. IV lost

Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 10      Agora 15 9    Agora 15 11
Att. — Athens: Ag. — c. 390-375

col. I.1
[Παιανιε̑ς]
[— — — — — —]
Λ̣υ̣[σ — — — κ]λ%⁸⁰έ(ος)
[— — — —] vacat
5
[— — —]ι̣%⁸⁰ν(—)
[— — — —]ρίο
[— c.7 —]ος Ἀντικλείδο
[— c.9 —] Ὀνητίδο
[— — — —]φ̣ω̣ντ̣ος
10
[— — — —]ο vacat
[— — —]ος Λε<ωσ>θένος
[— —]ω̣ρος Θεοδώρο
[Δ]ορικλείδης vacat
Κονθυλίδαι
15
Ὀψιάδης vacat
Ὠα̣ιε̑ς
Δημοκράτης Δημοδόκο
Ἀνδροκλῆς Λυκίνο
[Εὐ]π̣όλεμος vacat
20
[Θρασ]ύ̣βολος Διοδώ<ρ>ο
Μυρρ̣ι̣ν̣ό̣σ̣ιοι
[— c.7 —]ος Πολυεύκτο
vacat
col. II.23
[— — — — — —]
[— — — — —]
25
[— — — — —]ος
[— — — —]κλέ%⁸⁰ος
[— —]․․ος Λάνπωνος
Ἀγγελεε̑ς
Μενεκλέ%⁸⁰ης Μενεστράτο
30
Μένανδρος Μένητο(ς)
Ἀντιμένης Ἀν%⁸⁰τιβίο
[Πρασιε̑ς]
․․[— — — — — — —]
Τίμανδρος Τι̣μ̣ω̣νίδο
35
Εὑδεκράτης Εὐκλείδο
Στειριε̑ς
Στρατοκλέ%⁸⁰ης Μεταλήξιδος
Καλλίμαχος Λυσιμάχο
Κηφίσιος Κηφισοδώρο
40
Κυθήρριοι
Ἡγήμων Αὐτοφῶντος
Δημόνικος Ἀ<δ>μήτο
vacat
col. III.43
[Κυδαθηναιε̑ς]
[— c.8 —]ν[— — —]
45
Ἀρχικ%⁸⁰[λ]έ̣ης Αἰν̣[— —]
Μνησίθεος Μνησιγέ̣[νος]
Κλέ%⁸⁰ων Μενεξένο
Εὐαγόρας Διονυσίο
Δημόστρατος Λυσανίο
50
Στράτων Στρατίο
Φιλόστρατος Φι<λ>ίνο
[— — — — —]δ̣ότ̣ο
Λ․[— — —] Δι̣ο̣δότ̣ο
Σωσιγ̣έ̣[νης Λ]υ̣κίνο
55
Προβαλίσιοι
Ἔνδημος Ε%⁸⁰δήμο
vacat
%⁸⁰%⁸⁰ικο%⁸⁰ο vacat
Πυθόδωρος Ἀντιφίλο
60
%⁸⁰%⁸⁰%⁸⁰%⁸⁰ιμ%⁸⁰%⁸⁰%⁸⁰ι%⁸⁰ι%⁸⁰%⁸⁰ο vacat
Πίθων vacat
γραμματεὺς
Χαιρέστρατος ΘΩΣΚΟ̣․[— —]
Κολλυτεύς
65
vacat

Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 11      Agora 15 10    Agora 15 12
Att. — Athens: Ag. — stoich. — c. 400-350

1
[Θ]υ̣μ̣α̣[ιτάδαι]?
Πολύστροφος vvv Θ[— — — — —]
Ἀμεινίας vvvv Λυσα[— — —]
Ἐροιάδ[αι]
5
Χαρίσανδρος Χαρικλ̣[ε — — —]
Κειριά[δαι]
Πρωτόμαχος vv Ἑρμ[— — —]
Ἑρμοκλέης vvv Ἑρμο[— — —]
vacat
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 12      Agora 15 11    Agora 15 13
Att. — Athens: Ag. — c. 400-350 — IG II² 1740
See also: SEG 36:218;  IG II² 1740
1
[Πανδιονίδος πρυτάνεις  — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — ἀνέθηκαν — — — — — — — — — — — — —]
col. I.3
[Μυρρι]ν̣ό[σιοι]
4
[— c.5 —]ΛΙΓΗΣ
5
[— c.3 —]οκράτης
[— c.3 —]ΕΛΙΕΣΟΟ
[— c.4 —]ν[— —]
[— c.3 —]ένη[ς]
[— c.3 —]όδωρος
10
[— c.3 —]ΩΙΟ[— —]
[Ἀγγελ]ε[ι]ῆς
[— c.3 —]πιος
[— c.3 —]της
[— c.3 —]ρατος
15
[Πρασιῆ]ς
[— c.3 —]κ[ι]άδης
[— c.5 —]σ[— —]
[— c.3 —]στρατος Ε[— — —]?
[Στειριῆς]
20
[— c.5 —]ης
[— c.2 —]όδωρος
[— c.4 —]ας
col. II.23
Κυδαθηναιεῖς
Καλεσίας
25
Π[— c.3 —]ίλας
Ἀριστοφάνης
[— c.4 —]έτης
[— c.2 —]ΕΟΣ[— —]
Φιλ[— c.3 —]ς Λ[— —]?
30
[— — — — — —]
[— — — — — —]
[— c.3 —]ε[— —]
[— c.3 —]μα[— —]
[— — — — — —]
35
[— — — — — —]
[Πρ]οβ̣α̣[λίσ]ιο[ι]
Ῥ[— c.4 —]ς
[— — — — — —]
[— — — — — —]
40
[— — — — — —]
[Κυθήρριοι]?
[— — — — — —]
col. III.43
Παιανιῆς
Δημοκήδ[ης]
45
Ἱερων[— —]
[Χ]αρίσανδρος
Μελήσιπ[πος]
Πολυάρκης
[Τ]ηλεφάνη[ς]
50
Διό̣δο[τ]ο[ς]?
Χαριάδης
Ἄρχανδρος
Ἀλκίμαχος
Φιλιππίδης
55
[Π]αιανιῆς καθ
[Δι?]όδωρος
[Κ]ονθυλίδ̣[αι]
[Ἡ]λιόδωρος
Ὠ[α]ιῆς
60
Σωσίστρατος
[— c.4 —]θίων
[Ἀ]μφισθένης
Παυσανίας
col. I-III.64
[γραμ]ματεὺς τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι
65
[— c.4 —]λείδης ∶ Φιλοθήρο ∶ ἐξ Οἴο
[ἀντι]γραφεὺς
[Ἀρισ?]τίων Ἀριστωνύμο Παλληνεύ[ς]
Λεωντίδος πρυτάνεις Λεῶι
νικήσατες δ<ό>ξαν τῶι δήμωι
col. I.3
[Κ]ήττιοι
Ἀμφιτέλης
5
Ἀμφιτελίδο
Τελέσιππος
Πεισίο
Ἀντικλείδης
Ἀντικλεί(δο)
10
[Ἁλι]μόσιοι
[Π]ρεσβυχάρη[ς]
Ἀριστίωνο[ς]
Νικήρατος
Λεωκράτος
15
Θόκριτος
Κηφισοδώρο
Ποτάμιοι καθύ
Χαρῖνος
Λάχητος
20
Φίλιππος
Φιλίωνος
[Π]οτάμιοι ὑπέν
Κλεόνικος
Στησάρχο
25
[Σ]καμβωνίδαι
Ἀντικράτης
Εὐκράτο[ς]
[Πυθ]όδωρος
Πυθοκλέος
30
Ἀριστήιδης
Ἱμεραίο
Λευκονοιῆς
Καλλίμαχος
Ἀλκίο
35
Χαριάδης
[Χ]αιροκλέος
Διόγνητος
Διογένος
[Χο]λλῆιδαι
40
[Ἀλ]κισθένης
[Ἀλ]κιβιάδο
[Νίκ]αρχος
[Νι]κοξένο
vacat
col. II.44
Φρεάρριοι
45
Ἀντιχάρες
Φιλίωνος
Φιλέας
Φιλίωνος
Πειθιάδης
50
Διοδώρο
Ἀριστοκράτης
Ἀρίστωνος
Εὐάγγελος
Χα[ι]ρελή(ιδο)
55
Ἡγήμων
Λάβητος
Φανόδημος
Θεμισθοκλῆς
[․․․․σ]τρατος
60
Σονιῆς
Σπ[ευ]σι[κ]λῆς
Δημητ[ρ]ίο
[Νι]κόμαχος
Πολύξενος
65
Πολυκρά(τος)
Σμίκρων
Δειραδιῶται
Ἅγνων
Τιμοκλέος
70
Χαιρεφῶν
Ποτάμιοι
Νίκων
Στρατόνικος
vacat
col. III.74
Πήληκες
75
Φιλέας
Φιλοθή(ρο)
Ἱεροκλείδη[ς]
Φείδωνος
Ὑβάδαι
80
Σίμων
Σιμώνδο
Χαιρίων
Πόλλιδος
ἐξ Οἴο
85
Γλαῦκος
Γλαυκέτο
Ἑκαλειῆς
Φειδέστρατο[ς]
Σωσικλέος
90
Κρωπίδαι
Ἔνδημος
Ἀρρ<ε>νήιδο
Παιονίδαι
Μενέστρατο[ς]
95
Οἰνοφίλο
Θεογένης
Θεοδώρο
Φιλόθηρος
Θεοφράστο
100
Εὐπυρίδαι
Φειδέστρατ[ος]
Χαιρεστρ[άτο]
Ἀντίρητος
Αἰσχέο
105
Αἰθαλίδαι
Κτήσιππος
Κτησωνίδο
Εὐκλείδης
Εὐκλέος
110
Κολωνῆς
Μενέστρατος
Μενεκράτο[ς]
Ἑρμόδωρος
Ἑρμολύκο
115
vacat
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 13a      Agora 15 13    Agora 15 14
Att. — Athens: Ag. — stoich. — c. 370 a.
lacuna
1
[Φρεάρριοι]
[— — — — — — — — —]
[․․]Π̣Ο[․]Δ̣[— — — —]
[Ἀ]πολλόδ[— — — —]
5
[Μ]ελησία[ς — — — —]
[Κ]η̣δείδη[ς — — — —]
[Σ]ωσίας Δ[— — — —]
[Π]ε̣ισίθε[ος — — — —]
[Ξ]ενοφῶ[ν — — — — —]
10
[Σ]μι[κ]ρ[— — — — —]
[Σ]ον[ι]ῆς
Φιλόνεω[ς Ἀμεινονίκο?]
Τ̣ι̣μόθεος Ἱ̣π̣[π — — —]
Ἀ̣λέξιππος Ε[— — — —]
15
Πολυχαρμίδ̣[ης — — — —]
[Δ]ειραδιῶτ[αι]
[Ἑ]ρμόδωρ̣ος [— — — —]
Π̣οτάμιοι
[․․․]ω̣ρ̣ος̣ Παν̣[— — — —]
20
lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 14      Agora 15 13a    Agora 15 15
Att. — Athens: Ag. — 367/6
1
[Ἐρεχθηίδος πρυτάνεις ἀνέθεσαν τῶι — — — — — — — — —]
[δόξαν τῶ]ι̣ δήμ[ωι νικήσαντες ἐπὶ Π]ολυζήλο ἄρχον[τος]
col. I.3
[Εὐωνυμῆς]
[— c.8 — Ν]αυφράδος
5
[— c.8 —]νομάχο
[— c.7 —] Πυθείδο
[Αὐτ]ο̣κλῆς Ἀνδροκλέος
[Κ]λέαιχμος Μεναίχμο
Ἀ̣ναξικράτης Ἀναξιμένος
10
Ἐ̣π[ι]χαρῖνος Φιλοχάρος
[Π]ρα[ξ]ικλέης Σωφόρτο
Ἀ̣λεξίμαχος Ἀλεξίο
[Ν]αυσωνίδης Εὐρρήμονος
[Ἀ]ναγυράσιοι
15
[Π]ο̣λυκλῆς Πολυκράτος
[Εὐ]θυκλῆς Εὐθυκράτος
[Β]αβύλαος Ξενοκλείδο
[Ε]ὐκολίων Πυρράκο
[Κ]τήσων Τίτωνος
20
[Λ]υσίθεος
[Κ]ηφισιῆς
[Ε]ὐριπίδης Εὐρυκλείδο
[Δ]ιοφάνης Διοφάνος
col. II.24
[— c.7 —]ας [— — — —]
25
Τλή̣θυμο[ς] Τλημπολέμο
Λυσίστρατος Νικοξένο
Πυθόδωρος Ἀριστίωνος
Ἀγρυλειῆς καθύπερθεν
Μνησίθεος Πρωτέο
30
Φιλοκύδης Παντακλέος
Περγασῆς καθύπερθεν
Ἐπικράτης Ἐπιτέλος
Φιλεὺς Φελλέως
Λαμπτρῆς πάραλοι
35
Ἀνδρομένης Θεογένος
Μένων Δημοφίλο
Φιλοκράτης Φιλίνο
Κλεινίας Καννω[νο̑]
Δημοτίων Δημ[—]
40
Καλλίας Ἐπιγένος
Λυσανίας Λυσαν[ίο?]
Εὐθυκράτης Εὐθ[υκλέος]
Προκλείδη[ς — — —]
Θημακειῆς
col. III.45
Νικοφῶν Τιμογέν[ος]
Ἀγρυλεῆς
Θρασέας Πολυζήλο
Μένιππος Ξενοφάντο
Καλλικλῆς Σατύρο
50
Κηδοί
Σωφάνης
Θογείτων
Λαμπτρῆς καθύπερθεν
Θοκυδίδης Θεοκύδος
55
Ὑγιαίνων Χαιρεδήμ̣[ο]
Δημήτριος Φιλέο
Πυθοκλῆς
[Ἀ]ριστογένης
[Φη]γ̣ό[σ]ιοι
60
[— c.5 —]ος Λυσ[— —]
[Συβρίδαι ?] vacat
[— — —  — — —]
[Περγασῆς ὑπένερθεν ?]
[— — —  — — —]
65
[— c.3-4 —]θεος [— — —]
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 15      Agora 15 14    Agora 15 16
Att. — Athens: Ag. — stoich. 52 — c. 360 a. — IG II² 2370
See also: IG II² 2370
1
[Πανδιονίδος πρυτάνες — — — — — — — ἀνέθεσαν — — — — — — — — —]
col. I.2
[— Demotic —]
[— — — — —]
[— — — — —]
4a
lacuna of 7 lines
to col. I may belong:
5 Προβαλίσιοι,
3 Ἀγγελῆς
5
[Κυ]δ̣αθηναιῆς
[Σώ]πολις Κηφισοδώρο
[Θε]όφιλος Ἀρίστωνος
[Δη]μόφιλος Αἴ<σ>χρωνος
[Δ]αμοκράτης Γοργύθο
10
[Φί]λαιος Καλλαίσχρο
[Δημ]ή̣[τ]ριος Δημοστράτο
[Κρ]ατῖνος Δημοστράτο
[․․․․]ο̣ς̣ Φ̣ι̣λ̣ίππο
[— — — — — — —]
col. II.15
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[Παιανιῆς ὑπένερθεν]?
lacuna of 7 lines
[․․․․․․․17․․․․․․․․]ο
19
[․․․․․․․16․․․․․․․]τ̣ά̣δο
20
[․․․․․․14․․․․․․]․νος
[․․․․․12․․․․․]ωνος
Παιανιῆ[ς καθύπερθεν]
Μ<ν>ησίβολος Ἀριστοτέλ[ο]ς̣
Ὠ̣αι̣ῆ̣ς
25
Δημόδοκος Δημοκρ̣ά̣το
Πα̣υσανί̣ας Παυσ[ανί]ο
[․]ε̣ο[․․]ς Α̣ρ̣[— — —]
col. III.28
[— — — — — — —]
[— Demotic —]
30
[— — — — — — —]
30a
lacuna of 7 lines
to col. III may belong:
1 Κονθυλίδης,
2 Κυθήρριοι,
6 Μυρρινόσιοι
31
[— — — — — —]
Ση̣[— — — — —]
Εὐδα̣[— — — —]
Πρ̣ασ̣[ιῆς]
35
Ὀν̣[— — — — —]
Ι[— — — — —]
Τ̣[— — — — —]
[Σ]τ̣[ειριῆς]?
[— — — — — —]
40
[— — — — — —]
[— — — — — —]
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 16      Agora 15 15    Agora 15 17
Att. — Athens: Ag. — ante med. s. IV a. — IG II² 2375
See also: IG II² 2375
lacuna
1
Μένων
Νικανδρίδης
Ἀρίμνηστος
Συπαλήττιοι
5
Τεισίμαχος
Αὐτόβολος
Λυσίμαχος
Διόδοτος
[Α]ἰξωνῆς
10
Λεαῖος
[Χ]αιριγένης
[Ἀ]ρχέβιος
[Θρ]άσιππος
[— c.3 —]ικράτης
15
[— c.3 — φ]άνης
lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 17      Agora 15 16    Agora 15 18
Att. — Athens: Ag. — stoich. — 360/59 — IG II² 1745
See also: IG II² 1745
1
[Οἰνη]ίδο[ς πρυτάνεις ἀνέθεσαν]
[ο]ἱ ἐπὶ Καλλιμήδους ἄρχ[οντος]
col. I.3
Ἐπικηφίσιοι
Κλεόλεως
5
Φίλων
Φυλάσιοι
Θύων
Εὐήνιος
Πτελεάσιοι
10
Διοκλῆς
[Ἱ]πποτομάδαι
Φαιδριάδης
Λακιάδαι
Δημόνικος
15
Ἀριστώνυμος
[Β]ουτάδαι
Ναύτης
[Λ]ουσιῆς
Θεότιμος
20
Περιθοῖδαι
Ἐργοκλῆς
Ἀντιφῶ[ν]
Καλλικ[ρά]της
col. II.24
Κοθωκίδαι
25
Θρασυλέων
Τιμόστρατος
Θριάσιοι
Ναυσικράτης
Ξενοκλείδης
30
Νικόμαχος
Κλεόπομπος
Μεγακλῆς
Ἀρχίλοχος
Ναυσικράτης
35
Οἰῆθεν
Ἀπόληξις
Κ[τ]ησιφῶν
Πολυκρ[ά]της
Π[ο]λύιδος
40
Χαριάδης
Ὄψιος
Ἀχαρνῆς
Σῶνδρος
Φιλωνίδης
col. III.45
Αὐτοκλῆς
Πυθανδρίδης
Ὄψιος
Ἀθηνοκλῆς
Ἀντίδωρος
50
Δωρόθεο[ς]
Ἐπίστρατος
Ἀταρβίων
Γλαῦκων
Δημοκράτης
55
Δημοσθένης
Καλλιτέλης
Νίκων
Φανό[μ]αχος
Φιλοκύδης
60
Διοκλῆς
Φιλιππίδης
Ἀρχέστρατος
Κηφισοφῶν
Καλλίστρατος
65
vacat
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 18      Agora 15 17    Agora 15 19
Att. — Athens: Ag. — c. med. s. IV a. — IG II² 2384
See also: IG II² 2384
1
[Ξυπεταιόνες]
lacuna of 4(?)  lines
[— c.8 —] Ἀντιφάνο[ς]
3
[Φρύ?]ν̣ι̣χος ∶ Ἀριστοκλείδ̣ο̣
Φίλων Κλεινίο
5
Συπαλήττιοι
Α̣ὐ̣τ̣όβουλος Αὐτ[— — —]
Δ̣ι̣ογέ[ν]η̣[ς] Ε̣ὐθυ[βούλο?]
7a
[— Demotic? —]
trace of one line
lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 19      Agora 15 18    Agora 15 20
Att. — Athens: Ag. — stoich. — 351/0 — IG II² 2821
See also: IG II² 2821
col. I
in corona (1):
1
ὁ δῆμος
col. II.2
δήμου συλλογῆς [ἀ]νέ[θη]-
καν οἱ ἐπὶ Θεέλλου ἄρχ[ον]-
τος στεφανωθέντες
5
ὑπὸ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ
δήμου δικαιοσύνης
ἕνε[κα]
col. III.8
in corona (8):
[ἡ β]ο[υ]λή
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 20      Agora 15 19    Agora 15 21
Att. — Athens: Ag. — c. 360-340 — IG II² 2377
See also: SEG 33:153;  IG II² 2377
face A.col. I.1
[Οἰνηίδος]
[— Demotic —]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
5
[— — —] Ἀνδροσ[θέν]ου
[— — —]φ․[— — —]
lacuna
col. II.7
Κεκροπίδος
[Μελιτ]εῖς
[— c.4-5 —]ης Ἀντικλέου[ς]
10
[Ἀθη]νόδωρος Δη[— — —]
Π[άν?]τ̣αινος Εὐθυ[— — —]
[— c.6 —] Δημοφίλου
[— — — — — — —]
[— c.9 —]πο[— —]
15
[— — — — — — —]
[Ἐ]π[ιει]κ̣[ίδαι]?
[— c.3-4 —]ε̣[— — — —]
[Ξυπεταιόνες]?
[— c.3-4 —]․[— — — —]
20
[— c.3-4 —]γ[— — — —]
[— — — — — — — —]
Αἰσχραῖ̣[ος — — — —]
Θουγ[ένης? — — — —]
Ε[— — — — — — —]
25
lacuna
face B right.col. III.25
Ἱ̣πποθωντίδ̣[ος]
Ἀζηνιῆς
Ἀριστ[ο]μήδης Ἀριστοφῶ[ντος]
Σπουδίας Φιλιστίδο[υ]
Ἀνακαιῆς
30
Ἐξ[η]κ[ία]ς Ἐξη[— — —]
Ἀνδροκλείδ[ης — — — —]
[Α]ἰ̣σ[χ]υλίων Ἐπιχαρ[— —]
[Δε]κελεῆς
[— c.4 —]κλῆ<ς> Ἀντιφαν[— —]
35
[Κ]αλλισθένης Προ[— — —]
[Μ]είδωμ Μειδίου
[Κ]αλλαισχρίδης [— — — —]
[Ἐλαι]ούσιοι
[Καλ]λετέλης Καλ[— — —]
40
[Ἁμαξ]αντειεῖς
[Αἰν]έας Φυγ[— — —]
[Διον?]ύσιο[ς — — — —]
lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 21      Agora 15 20    Agora 15 22
Att. — Athens: Ag. — stoich. — c. 350 a.
1
Ἐρεχθηί[δος]
Λ̣αμπ[τρ]ῆς
Κωμέας v
[Βλ]επαῖος
5
[․․5․․]ιος v
[․․․․]οκ[— — —]
lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 22      Agora 15 21    Agora 15 23
Att. — Athens: Ag. — c. med. s. IV a.
lacuna
1
[Κολωνῆς]?
[․․․․]μέν[ης — — — —]
[Εὐφ]άνης Εὐ[— — — —]
[Ἰα]σίδημος Ἰασ̣ι̣[δήμου]
5
[Θ]ορα<ι>ῆς
Φορμίων Χαιρεφάν̣[ους]
Καλλικλῆς Γνίφων[ος]
Πρωτόμαχος Χίω̣[νος]
Ὀνήτωρ Μενε[— — —]
10
[Ἐ]ροιάδα̣[ι]
[Φι]λόδημ[ος Αὐτοκλέους]
vacat
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 23      Agora 15 22    Agora 15 24
Att. — Athens: Ag. — med. s. IV a. — IG II² 1744
See also: IG II² 1744
col. I
lacuna
1
[— — — — —]
[— c.3 — κ]ράτης
[— c.4 —]τιάδης
[— c.2 —]․․ΡΡΙΣ
5
[Φρ]εάρριοι
[Λυ]σανίας Λυσικράτος
[Σ]ώστρατος
[Ὀ]λυμπιοδώρου
[Δ]ίογνις
10
Καλλιάδης
Διάκριτος
Διεύχους
[Ἀπολ]λωνίδης(?)
[— — —]ης
15
[— — — —]
lacuna
col. II.16a
lacuna
16
[— — — —]
Θεογέν[ης]
Στίβωνος
Στίβων
20
Κλήτου
γραμμ[ατεὺς]
βουλῆς
Ἀ[ν]τιμένης
Ἀ[λ]ωπεκῆ[θεν]
25
lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 24      Agora 15 23    Agora 15 25
Att. — Athens: Ag. — med. s. IV a. — IG II² 2829
See also: IG II² 2829
in corona:                                  in corona:
1
<οἱ> πρυτάνεις                               οἱ δ[ημόται]
[Χα]ρῖνος Χαρων[ίδου Εὐωνυμεύς]
[ἀνέ]θηκε στεφ[ανωθεὶς ὑπὸ τῆς βουλῆς]
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 25      Agora 15 24    Agora 15 26
Att. — Athens: Ag. — c. 350 a.
1
[— — — πρυτάνεις ἀνέθεσα]ν νικήσ[αντες]
[ἐπὶ — — — — ἄρ]χοντος
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 26      Agora 15 25    Agora 15 27
Att. — Athens: Ag. — 348/7 a. — IG II² 1748
See also: IG II² 1748
face A.col. I-III.1
[θ]εοί
[Π]ανδιονίδος π[ρυτάνεις]
οἱ ἐπὶ Θεοφίλο[υ ἄρχοντος]
στεφανωθέ[ντες ὑπὸ τοῦ δήμου]
5
καὶ τῆς βουλ[ῆς ἀνέθεσαν]
col. I.6
Παιανιέων τριττύς
[Π]αιανιε̑ς καθύπερθε
[— c.3 — δ]ω̣ρος Σωστράτου
[Παιανι]ε̑ς ὑπ[έ]νερθε
10
[— c.4 —]ρατος Ἐχεδάμαν[τος]
[— c.4 —]θ̣εος Φανοδή[μου]
[Δ]ημόφιλος Δημ[— — —]
Ξενοκλῆς [— — — —]
lacuna
col. II.14
Κ[υδαθηναιέων τριττύς]
15
[— Demotic —]
lacuna
col. III.17
[Μυρρινουσίων τριττύς]
[— Demotic —]
lacuna
face B left.col. III.18
[— — c.15 — — εἶπεν· το]ῖς Πανδιον-
[ίδος φυλέταις ἐψηφίσθα]ι ἐπαινέσα[ι]
20
[τὸν ταμίαν — — c.11 — —]ς Ὤαθεν
[ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιο]σύνης τῆς
[περὶ τοὺς φυλέτας καὶ στ]εφανῶσαι
[χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ — —]Η̣Η δραχμῶν
[ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ] ψήφισμα
25
[καὶ στῆσαι ἐν Πανδίονος] vacat
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 27      Agora 15 26    Agora 15 28
Att. — Athens: Ag. — s. IV a.
1
[— — — — — πρυτάν]εις̣ [vv]
[ἀνέθεσαν στεφανωθ]έντες
[ἐπ’ — c.7 — ὑπὸ τῆς] βουλῆς
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 28      Agora 15 27    Agora 15 29
Att. — Athens: Ag. — s. IV a.
1
[οἱ πρυτάνεις τῆ]ς̣ Ἀντιοχ[ίδος φυλῆς]
[στεφανωθέντες ὑπὸ] τ̣ῆς βο[υλῆς καὶ τοῦ]
[δήμου ἀνέθεσαν ἐπὶ — c.9 — ἄρχοντος]
[ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης]
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 29      Agora 15 28    Agora 15 30
Att. — Athens: Ag. — s. IV a.
1
[․․․]ιος Τ[— — —]
[Εὐ]ωνυμῆς
[․]ρούσελος [— — — —]
[Ἀ]ρεσίας Φ[— — — —]
5
lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 30      Agora 15 29    Agora 15 31
Att. — Athens: Ag. — post med. s. IV a.
1
[οἱ πρυτάνεις? — — — — — —]
στεφανω[θέντες ὑπὸ τῆς βουλῆς]
καὶ τοῦ δή[μου χρυσῶι στεφάνωι]
ἀ̣ρετῆς ἕνε[κα — — — —]
5
lacuna
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 31      Agora 15 30    Agora 15 32
Att. — Athens: Ag. — post med. s. IV a.
vacat
1
[Ξυπετ]αιόνες
[— c.6 —]ν̣ος Θρασυμή[δους]
[— c.6 —]τος Παυσίδο[υ]
[— c.6 —]λεως Ἵππων[ος]
5
[— c.6 —]ιος Ἀνδροκλ[— —]
[— c.7 —]ης Φιλιστίδ[ου]
[— c.8 —]ης Ἀρισταί[ου]
[— c.7 — Ε]ὐξιθέου
[Ἁλαιεῖς]
10
[— c.8 —]ς Νικοδήμ[ου]
[— c.9 —]υσίππου
[— c.9 —]θυκλ[— —]
[— c.7 — Ἀστ]υφίλο[υ]
[— c.10 —]σίου
15
[— c.10 —]ωνος
vacat
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 32      Agora 15 31    Agora 15 33
Att. — Athens: Ag. — post med. s. IV a. — IG II² 1751
See also: IG II² 1751
Face A front.1
[Πα]ν[δ]ιον[ίδος πρυτάνεις ἀνέθεσαν οἱ ἐπὶ — — — — —]
ἄ[ρχο]ντος [στεφανωθέντες ὑπὸ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου]
ἀ[ρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης]
col. I.4
[Παιανιῆς]
5
Α̣Ν̣Θ̣[— c.7-8 —]․․ου̣
[— — — — — — —]
[— c.8 —]ος Δημέου
Δ̣[ιφιλ]ίδης [Δι]φιλίδου
Νι̣κίας Διοφάνους
10
Θουκλ̣ῆς Θεογένους
Χαιρέστρατος Χαιρεστράτο(υ)
Ἔκφαντος Ἁγνοθέου
Ἑρμογένης Ἐπιζήλου
Φιλοχάρης Φιλοκύδου̣[ς]
15
Χάρης Χαριταίου
Αὐτοκράτης Αἰσχίνου
Ὠαιῆς
Ἀντιφάνης Ἀριστοφάνους
Εὐπόλεμος Μακαρέως
20
Εὔθοινος Φιλαρχίδου
Κλεάριστος Φιλαρχίδου
Κονθυλίδαι
Δημόφιλος Δημονίκου
col. II.24
[Μυρρινούσιοι]
25
[— — — — — — — —]
[Εὔ]ξ̣[εν]ος Εὐ̣[— c.3 —]ν[— —]
Πολυκλῆς Θρασυμάχο[υ]
Χαρῖνος Χαρίου
Λυσίμαχος Λυσιμένους
30
Αἰσχυλίδης Ἀριστάρχου
Ἀγγελειῆς
Εὐφράνωρ Εὐφραίου
Προκλείδης Μενεκράτους
Πα̣[υσα]ν[ία]ς̣ [— c.6 —]ς
35
Κυ[θήρρ]ι[οι]
Μνη̣σιγέ̣[νη]ς Καλ̣λ̣[ι]τέ̣[λους]
Διόδοτος Διογένους
Πρασιῆς
Εὔδημος vacat
40
Εὐσθένης Ἔλπωνος
Ἁβρώνιχος Ἀριστοκλέους
Στειριῆς
Ἡφαιστόδωρος Ἀριζήλου
Θεόδοτος Παυσανίου
45
Μελησίας Ἀριστοτέλους
col. III.46
[Κυδαθηναιῆς]
[— — — — — — — —]
[․]ε̣[— c.9 —]ί̣ο[υ]
Ἰοφῶν Λύσιδος
50
Ἀντιφῶν Πυθέου
Τεισαμενὸς Πυθιονίκου
Σώφιλος Στεφάνου
Ἰσόδ[ημ]ος Ἰσοδήμου
Ἀριστοκλῆς Ἱεροκλέους
55
Ἀρχ[ί]ας Ἀρεσίου
Ἀνδροκύδης Φιλάγρου
Διοκλῆς Δίωνος
[Π]ροβαλίσιοι
Στέφανος Δημύλου
60
Καλλικλῆς Φρύνωνος
Ἔνδημος Εὐδημίδου
Τολμαῖος Εὐθυνείδου
Θεογένης Ἁλίου
col. I-III.64
γραμματεὺς τῆς βουλῆς [κ]αὶ τοῦ δήμου Δῶρος Σμικύθου Μελιτεύς
face B left.col. I-III.65
ὁ δῆμος
face C right.col. I-III.66
ἡ βουλή
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 33      Agora 15 32    Agora 15 34
Att. — Athens: Ag. — 344/3 a. — IG II² 3202
See also: IG II² 3202
col. I
lacuna
corona
ll. 1-2 in corona
1
ἡ βουλὴ ἡ ἐπὶ Λυκί-
σκο ἄρχοντος
2a
in corona
3
[οἱ συλλο]γ̣εῖς
3a
ll. 4-5 in corona
4
οἱ [․․․․․]
5
[— traces —]
col. II.5a
lacuna
corona
in corona
6
οἱ φυλέται
6a
in corona
7
[— traces —]
7a
in corona
8
οἱ δημόται
col. III.8a
lacuna
corona
in corona
9
οἱ φυλέται
9a
in corona
10
[— traces —]
10a
ll. 11-12 in corona
11
οἱ συμπρυτά-
[νεις]
Regions : Attica (IG I-III)
Agora 15 34      Agora 15 33    Agora 15 35
Att. — Athens: Ag. — 343/2 a. — IG II² 223
See also: IG II² 223
face A front.1
ἡ βουλὴ ἡ ἐπὶ Πυθοδότου [ἄρχοντος] ἀν[έ]θ[ηκεν]
Ἡφαίστωι στεφανωθεῖσ[α ὑπὸ] τοῦ δήμου
ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης.
Δεινόστρατος Δεινιάδου Ἀγκυλῆθεν εἶπεν· ἐπειδὴ ἡ βουλὴ ἡ ἐπὶ Πυθοδότου ἄρχοντος, ψηφισαμένη κρίσιν ποιῆσαι τῶν λεγόντων ἐν τεῖ βουλῆι ἐπὶ τῆς ἐνάτης πρυτ[α]-
5
νείας καὶ τιμῆσαι ὃς ἂν δοκεῖ αὐτεῖ ἄριστα λέγων καὶ πράττων καὶ ἀδωροδοκήτως ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων διατετελεκέναι τὸν ἐνιαυτόν, ἔκρινεν διαχειροτο[νή]-
σασα περὶ τούτων ἡ βουλὴ Φανόδημον Διύλλου Θυμαιτάδην, δεδόχθαι τῆι βουλῆι, ἀγαθῆι τυχῆι τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων καὶ τῆς βουλῆς ἐπαινέσαι Φανόδημον Διύλλου Θυμαιτάδ[ην]
ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων καὶ στεφανῶσαι ἀπὸ ∶

Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.