ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΕΔΟΝΤΙΔΩΝ
 (ΜΕΔΩΝ, ΣΟΛΩΝ, ΔΡΟΠΙΔΗΣ, ΚΡΙΤΙΑΣ)
Πρόκειταιγια οικογένειεςκλάδου πουπροέρχεται απότους Νηλείδεςτης Πύλου   (Όµηρος:    ΙΛΙΑΣ,    VIII.100,    X.87,        XI.617,    XIII.514    &    Nasonius    Ovidius:METAMORPHOSES,xii.553), οιοποίες σύµφωναµε την άποψη όλωντων αρχαίων ιστορικών,  ερευνητών  και   περιηγητών  εµφανίζονται  περί  τα   τέλη  του  ΧΙΙ προχριστιανικού  αιώνα   µετά   την   κατάρρευση  της   Πύλου  στην   Αττική  και σχηµατίζουν     πανίσχυρες     φρατρίες,     παρεµβαίνοντας     και     καθορίζοντας αποφασιστικάτην ιστορικήκαι πολιτικήεξέλιξη τηςπεριοχής επίαιώνες.

Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.