Άρθρο της εφημερίδος “Ακρόπολις”, αρ. φυλ. 1628, 01.12.1886

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ
– Περὶ τοῦ τρόπου, καθ’ ὃν ἐξαποστέλλονται πολλάκις μακρὰν τῆς Ἑλλάδος ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα, ἀναγινώσκομεν τὰ ἑπόμενα ἐν τῷ παρισινῷ «Χρόνω»·
Μοὶ διηγοῦντο ἐν Ἀθήναις τὸ ἑπόμενον ἀνέκδοτον.

Πρὸ τεσσάρων ἢ πέντε ἐτῶν χωρικός τις ἐκ Παρισίων ἔσκαπτεν τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ, ὅτε εὗρ’ ἐξαίφνης ἓν ἄγαλμᾳ. Ἡ πρώτη κίνησις ἐνὸς Ἕλληνος χωρικοῦ ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει εἶναι νὰ κρύψῃ τὸ εὕρημά του, διότι ὁ ἑλληνικὸς νόμος ὡς ὁ ἰταλικὸς ἀπαγορεύει τὴν ἐξαγωγὴν τῶν ἀρχαιοτήτων.
Ἀλλὰ καὶ παρὰ τὴν ἀπαγόρευσιν ταύτην οἱ ξένοι δὲν παύουν ἀπὸ τοῦ νὰ ἦναι ἀγορασταί, οἵτινες πληρόνουν καλά· ὅπως διαπραγματευθῇ τις ὅμως μετ’ αὐτῶν δέον νὰ τοὺς βοηθήσῃ πρὸς ἐξαπάτησιν τοῦ τελωνείου καὶ πρὸς ἐξαγωγὴν τοῦ ἀρχαιολογικοῦ ἀντικειμένου ἐκ τοῦ βασιλείου.

Ὁ χωρικὸς ἔκρυψε τὸ ἄγαλμά του καὶ μαθὼν ὅτι ὁ πρεσβευτὴς τῆς Γαλλίας ἠγάπα τὰς ἀρχαιότητας προσῆλθε νὰ τῷ προσφέρῃ τὸ εὕρημά του ἀντί 12,000 φράγκων.
Ὁ πρεσβευτής, ὃν περιττὸν νά φανερώσωμεν, ὁ μᾶλλον διακεκριμένος ἐν τοῖς γράμμασιν ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος διπλωματικοῦ σώματος, ἠθέλησε νὰ ἴδῃ τὸ ἄγαλμα· ὅθεν ἐπορεύθη μίαν ἡμέραν εἰς τοῦ χωρικοῦ καὶ εἶδεν ἐξαίρετον ἔργον τοῦ τετάρτου αἰῶνος πιθανῶς καὶ

ἐμπορικῆς ἀξίας ἀνωτέρας τῆς ἧς ἐζήτουν παρ’ αὐτοῦ.

Τηλεγραφεῖ λοιπὸν παραχρῆμα εἰς Παρισίους ἀγγέλων τί τῷ προσεφέρετο καὶ ἐγγυώμενος περὶ τῆς ἑρμογλυφικῆς ἀξίας τοῦ ἀγάλματος.
Ἐπειδὴ δὲ εἶχον πεποίθησιν εἰς αὐτόν, τῷ ἐτηλεγράφησαν νὰ τελειώσῃ τὴν συμφωνίαν. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν ἁρμόζει εἰς πρεσβευτὴν νὰ παραβαίνῃ τοὺς νόμους τῆς χώρας ὅπου εἶνε διαπεπιστευμένος, ἠρκέσθη ὁ ἡμέτερος ἀντιπρόσωπος νὰ εἰδοποιήσῃ τὸν χωρικὸν ὅτι ἐὰν τὴν δεῖνα ἡμέραν τὴν δεῖνα ὥραν εὑρίσκετο κατὰ τύχην μὲ τὸ ἄγαλμά του ἔν τινι ἀντίον τῆς Σαλαμῖνος ὁρμίσκῳ, ἡ ἀτμάκατος τῆς ἐν Πειραιεῖ ὁρμούσης γαλλικῆς φυλακίδος θὰ προσήγγιζε ἐκεῖ κατὰ τύχην, ἐπὶ τῆς ἀτμακάτου ταύτης θὰ ὑπῆρχέ τις κατὰ τύχην φέρων δώδεκα χιλιάδας φράγκων, ὅστις πολὺ πιθανὸν νὰ ἦτο διατεθειμένος ν’ ἀνταλλάξῃ κατὰ τύχην τὰ χρήματα μὲ τὸ ἄγαλμα.

Ὁ πρεσβευτὴς εἰς οὐδὲν ἐπιθυμεῖ νὰ ἀναμιχθῇ καὶ ἀπενίπτετο τὰς χείρας δι’ ὅ,τι ἠδύνατο νὰ συμβῇ. Ὁ δὲ χωρικὸς ἐπαρουσιάσθη εἰς τὸ συμφωνηθὲν μέρος μὲ ἅμαξαν φορτωμένην λαχανικά. Ὁ ὁρμίσκος ἦτο ἔρημος, οὐδὲ εἷς δ’ εὑρίσκετο ἐκεῖ περίεργος.
Ὁ χωρικὸς ἔλαβε τὰς 12,000, τὸ ἄγαλμα ἐξήχθη ὑποκάτω τῶν λαχάνων, καὶ σήμερον θαυμάζεται ἡ χάρις ἐν τῷ Λούβρῳ, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς Ἀφροδίτης τῆς Μήλου, ἔνθα εἶνε τοποθετημένον τὸ νέον ἄγαλμα φέρον τὴν ἐπιγραφήν: Jeune fille athenienne.

Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – anihneftes.forumotion.com

Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.