ΠΙΣΩ

Ένα μεγάλο θησαυρό έκρυβαν τα Μέγαρα, όπως διαβάζουμε στις εφημερίδες του 1902. Αμύθητος θησαυρός, σύμφωνα με έγγραφο που είχε στην κατοχή της μια γυναίκα. Ο οικονομικός έφορος Μεγαρίδος κάνει αναφορά στο υπουργείο οικονομικών ότι ιδιώτης κατέθεσε αίτηση για ανασκαφές σε αγρό. Όμως αίτηση κατέθεσε και ένας ακόμη ιδιώτης από τα Μέγαρα που με επιτήδειο τρόπο κατόρθωσε να μάθει το περιεχόμενο του εγγράφου της γυναίκας. Το υπουργείο θα δώσει άδεια ανασκαφής σε εκείνον που πρώτος κατέθεσε την αίτηση, όπως διαβάζουμε παρακάτω…:

« ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ὁ οἰκονομικὸς Ἔφορος Μεγαρίδος, τηλεγραφικῶς ἀνέφερεν εἰς τὸ ὑπουργεῖον τῶν Οἰκονομικῶν, ὅτι παρουσίασθη ἐνώπιόν του ἰδιώτης τις καὶ τῷ ὑπέβαλεν αἴτησιν, διὰ τῆς ὁποίας ζητεῖ νὰ τῷ ἐπιτραπῇ νὰ ἐνεργήσῃ ἀνασκαφὰς εἰς ἀγρόν τινα, ὃν δὲν μνημονεύει, ὅπου, ὡς προκύπτει ἐξ ἐγγράφων γυναικός τινος, ὑπάρχει θησαυρὸς ἀμύθητος. Παρομοίαν αἴτησιν ὑπέβαλε καὶ ἕτερος Μεγαρεὺς κατορθώσας ἐπιτηδείως νὰ μάθῃ τὸ περιεχόμενον τῶν ἐγγράφων τῆς γυναικός. Τὸ ὑπουργεῖον θὰ δώσῃ τὴν ἄδειαν εἰς ἐκεῖνον, ὅστις πρῶτος ὑπέβαλε τὴν περὶ τούτου αἴτησιν». ( Νέον Άστυ, αρ. φύλ. 83, 3.3.1902)

Μέσα σε λίγες μέρες οι εφημερίδες αναπαράγουν την ιστορία του «ἀμύθητου θησαυροῦ», με πηχυαίους τίτλους, εκτινάσσοντας στα ύψη το ενδιαφέρον και την περιέργεια του κόσμου. Και τότε, ένας τρίτος ενδιαφερόμενος εμφανίζεται και καταθέτει αίτηση άδειας για

ανασκαφή. Η εξέλιξη προμηνύεται περιπετειώδης. Οι τρεις χρυσοθήρες, είναι αποφασισμένοι ο κάθε ένας χωριστά να παλέψει για την απόκτηση του «ἀμύθητου θυσαυροῦ».

Ο τρίτος ενδιαφερόμενος που κατέθεσε αίτηση είναι η… Αναστασία Σταύρακα, μια «ἁντρογυναίκα», που όπως η ίδια ομολόγησε, έχει στην κατοχή της σχεδιάγραμμα που κληρονόμησε από τον παππού της και που έχει την ακριβή τοποθεσία όπου ληστές έκρυψαν το θησαυρό τους μέσα στο δάσος της Κινέτας.
Η Αναστασία Σταύρακα έχει όμως προϊστορία όπως θα διαβάσουμε παρακάτω στην «Εστία».

Στα Μέγαρα τώρα, μεταξύ των διεκδικητών του θησαυρού, βγήκαν τα μαχαίρια:
«Τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν ἐν τούτοις ὀφείλει νὰ λάβῃ σύντομα μέτρα εἰς τὴν ὑπόθεσιν ταύτην, καθόσον ἀπειλοῦνται καὶ αἱματηραὶ συγκρούσεις μεταξὺ τῶν διεκδικούντων τὸν μυθικὸν θησαυρόν»…
και δεν φτάνει αυτό, αλλά και οι κάτοικοι των Μεγάρων ετοιμάζουν πολεμική εκστρατεία εναντίον των Αθηναίων διεκδικητών! Ακούς εκεί να θέλουν οι Αθηναίοι να πάρουν τον θησαυρό από τον τόπο τους!!!
«Ὑπάρχει δὲ φόβος ὅτι σήμερον ἢ αὔριον καὶ χωρικοὶ ἐκ Μεγάρων θὰ ἐκστρατεύσουν χάριν τοῦ θησαυροῦ καὶ διὰ τῆς βίας θὰ θελήσουν νὰ ἐκδιώξουν τοὺς ἐξ Ἀθηνῶν Μοντεχρήστους».

Και όλα αυτά τα μαθαίνουμε από την «Ἐστία», αρ. φύλ. 7, 07.03.1902…:

«Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΑΓΑΛΜΑ
ΜΙΑ ΜΟΝΤΕΧΡΗΣΤΑΙΝΑ

Δὲν εἶνε μακρὰν ἡ ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποίαν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῶν Μεγάρων, τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἴσως τῆς Ἑλλάδος ὁλοκλήρου θὰ ξεκινήσουν, ὡπλισμένοι μ’ ἕνα τσαπὶ καὶ μίαν καραμπίναν, πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ θησαυροῦ, τὸν ὁποῖον κρύπτει τὸ δάσος τῆς Κινέτας.
Διότι εὑρέθησαν μέχι τοῦδε τρεῖς διεκδικοῦντες κυριότητα ἐπὶ τοῦ θησαυροῦ καὶ αἱ ἀξιώσεις των εἶνε περιπλεγμέναι ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε καὶ ὁ δικαιότατος κριτὴς δὲν θὰ ἠδύνατο ν’ ἀποφανθῇ περὶ αὐτῶν.

Τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Οἰκονομικῶν ἐξέδωκε μέχρι τοῦδε δύο ἀδείας πρὸς ἀνασκαφὴν καὶ δὲν θὰ βραδύνῃ νὰ χορηγήσῃ καὶ τρίτην τοιαύτην, τὴν ὁποίαν ζητεῖ ὁ Δόλλας, στηριζόμενος ἐπὶ τίτλων ἀναμφισβητήτου αὐθεντίας καὶ αὐτῶν.

Οἱ τρεῖς συγκύριοι. Τὸ ρέμμα καὶ ὁ ποταμός. Ἡ Ἀναστασία Σταύρακα.

Τὴν ἐντὸς τοῦ δάσους τῆς Κινέτας παρὰ τὰ Μέγαρα ἔκτασιν, εἰς τὰ σπλάγχνα τῆς ὁποίας λέγουν, ὅτι κρύπτεται ὁ θησαυρὸς, εἴχεν ἀπὸ ἐτῶν δηλώσει ὁ κ. Χρυσαΐτης, κηρυχθεὶς ὅμως ἔκτοτε ἔκπτωτος, ὡς μὴ καταβαλὼν τὰς ἐτησίας δόσεις πρὸς τὸ Δημόσιον.
Ἐν τούτοις ἐσχάτως, εὐθὺς ὡς ἀνεκοινώθη τὸ μυστικὸν τοῦ θησαυροῦ, ὁ κ. Χρυσαΐτης ἐζήτησε παρὰ τοῦ Ὑπουργείου τὴν ἀναγνώρισιν της ἐπὶ τοῦ ἀγροῦ ἰδιοκτησίας του, καὶ τὸ Ὑπουργεῖον παρέπεμψε τὴν ὑπόθεσιν εἰς τὸ Νομικὸν Συμβούλιον.

Κατοχὴν ἤδη ἐπὶ τοῦ κτήματος ἔχει ἡ Ἀναστασία Σταύρακα, μία ἀληθινὴ ἀντρογυναίκα, ἥτις, ἐπιτυχοῦσα χθὲς τὴν πρωΐαν τὴν ἄδειαν τοῦ Ὑπουργείου, ἀνεχώρησε μεταβαίνουσα πρὸς ἀνακάλυψιν τοῦ θησαυροῦ μὲ τὴν δευτέραν ἁμαξοστοιχίαν.

Ἤδη ὅμως ὁ κ. Χρυσαΐτης σκοπεύει καὶ διὰ τῆς βίας ἔστω νὰ ἐκτοπίσῃ ἐκ τοῦ κτήματός του τὴν Ἀναστασίαν, ἥτις παρανόμως ἐπέτυχε τὴν ἄδειαν τῶν ἀνασκαφῶν.

Τὸ μυστικὸ τῆς Ἀναστασίας. – Σχεδιάγραμμα τῶν λῃστῶν. – Ἡ κοίτη τοῦ χειμάρρου

Ἐν τούτοις ἡ Ἀναστασία Σταύρακα κατ’ οὐδένα λόγον ἐννοεῖ νὰ ὑποχωρήσῃ.
Τὸ κτῆμα, λέγει, παραδέχομαι κι’ ἐγὼ ὅτι εἶνε τοῦ Χρυσαΐτη. Ἐγὼ ὅμως δὲν θὰ σκάψῳ στὸ κτῆμα ἀλλὰ στὸ ρέμμα μέσα, τὸ ὁποῖον κατὰ τὸ νόμο εἶνε τοῦ Δημοσίου.
Ἡ Ἀναστασία Σταύρακα, πρέπει νὰ σημειώσετε, ὅτι ἔχει κληρονομίαν ἀπὸ τὸν πάππου τῆς ἓν σχεδιάγραμμα διὰ τοῦ ὁποίου ὡς λέγει, θὰ δυνηθῇ νὰ εὕρῃ ἀκριβῶς τὴν θέσιν ὅπου ἔχει ταφῇ ἀπὸ τοὺς ληστὰς τοῦ δάσους τῆς Κινέτας ὁ θησαυρός των.
Συνετάχθῃ δὲ καὶ συμβόλαιον προχθὲς μεταξὺ τοῦ Δημοσίου καὶ τῆς Ἀναστασίας Σταύρακα, διὰ τοῦ ὁποίου ὁρίζεται ὅτι ἀπὸ τὸν θησαυρὸν ποῦ θὰ εὑρεθῇ 2/3 θὰ λάβῃ τὸ Δημόσιον καὶ ἓν τρίτον ἡ εὑρέτις.

Ἐν τούτοις ἐπιφυλάσσονται νὰ διεκδικήσουν ἀμφότερα τὰ μέρη τὰ δικαιώματα των ἐν περιπτώσει κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ εὐρεθοῦν ἀρχαιολογικὰ κειμήλια.

Ἡ Μοντεχρήσταινα καὶ τὸ χρυσοῦν ἄγαλμα. Ὁ ὑπνωτισμὸς στὴ μέση.

Ἡ Ἀναστασία Σταύρακα εἶνε γνωστὴ ἤδη ἀπὸ μίαν παλαιὰν ἱστορίαν εἰς τὴν ὁποίαν ἀνεμίχθη καὶ ἡ ἀνάκρισις .
Πράγματι πρὸ δύο ἐτῶν παρουσιάσθη εἰς τὸν χρυσοχόον κ. Μαρκαντωνάκην καὶ ὑπὸ ἐχεμύθειαν τοῦ ἀνεκοίνωσεν ὅτι εἰς τινα θέσιν παρὰ τὸ δάσος τῆς Κινέτας εὑρῆκεν ἄγαλμα χρυσοῦν βάρους 4 1/2 ὀκάδων.

Ἔλεγε δὲ τότε ὅτι τὴν θέσιν τῆς ὑπέδειξε μία κόρη ὑπνωτισθεῖσα. Ὁ Μαρκαντωνάκης δελεασθεὶς ἐκ τοῦ εὐκόλου κέρδους ἐγκατέλειψε τότε τὸ κατάστημά του καὶ παραλαβὼν τὴν Ἀναστασίαν Σταύρακα καὶ τρεῖς ἄλλους, οἵτινες ἦσαν ἐν γνώσει τῆς ὑποθέσεως, ἐξεκίνησαν μεταβαίνοντες εἰς Βιέννην πρὸς πώλησιν τοῦ ἀγάλματος.
Ἐννοεῖται ὅτι πάντα τὰ ἔξοδα τοῦ ταξειδίου κατέβαλεν ὁ Μαρκαντωνάκης καθόσον οἱ ἄλλοι ὡς μόνην περιουσίαν εἶχον τὰς ἐπὶ τοῦ ἀγάλματος ἐλπίδας.
Τὸ ἄγαλμα ἐν τούτοις ἐφύλαττε κρυμμένον ἡ Σταύρακα χωρὶς οὔτε νὰ τὸ δείξῃ ποτὲ εἰς τοὺς συνενόχους της.

Εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν. Μία ἐξυπνάδα τῆς Σταύρακα. – Σύλληψις τῶν συντρόφων της.

Κατὰ τὸ ταξείδιον εἰς Βιέννην ὁ Μαρκαντωνάκης μετὰ τῶν συντρόφων του διῆλθον ἐκ Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου ἔμειναν ἀρκετὰς ἡμέρας.
Ἐκεῖ ἡ Σταύρακα ἔλαβεν ἀφορμὰς νὰ δυσαρεστηθῇ κατὰ τῶν συνταξιδιωτῶν της, οἵτινες φοβούμενοι μήπως τὴν χάσουν μαζῇ μὲ τὸν θησαυρὸν, δὲν βρήκαν οὔτε στιγμὴν τὰ ἴχνη της ἀλλὰ τὴν ἀκολουθοῦν ὡς ἐκεῖσε.
Ἡ Σταύρακα ὅμως πονηροτέρα ἀκόμη καὶ λίαν ἐντριβὴς φαίνεται εἰς τὰ τῆς Τουρκικῆς πολιτικῆς κατώρθωσε νὰ ὑποδείξῃ εἰς τὴν Τουρκικὴν Ἀστυνομίαν τοὺς συντρόφους της ὡς συνωμοτοῦντας κατὰ τοῦ Σουλτάνου καὶ μίαν πρωΐαν ὅλοι μαζῇ μετὰ τοῦ Μαρκαντωνάκη, ὁδηγοῦντο εἰς τὰς φυλακάς.

Ἐν τούτοις ὁ Μαρκαντωνάκης κατώρθωσε δωροδοκήσας τὸν δεσμοφύλακα νὰ διαφύγῃ, καὶ συνέλαβεν ἀναχωροῦσαν τὴν Σταύρακα, μετὰ τῆς ὁποίας ἔφθασεν εἰς Βιέννην.

Ἡ ἐπάνοδος. – Μία προξενικὴ ἔκθεσις. – Ἄνθρακες ὁ θησαυρὸς

Εἰς τὴν Βιέννην ἔμειναν δὺο μήνας, κατὰ τὸ διάστημα τῶν ὁποίων ἀπομένει μυστήριον πῶς ἔζων καὶ τίνι τρόπῳ ἐπώλησαν τὸ ἄγαλμα.
Ὅταν ὅμως ἐπανῆλθον ἐδῶ, ὁ μὲν Μαρκαντωνάκης συνελήφθη, καθόσον ἐν τῷ μεταξὺ εἶχε κηρυχθῇ εἰς κατάστασιν πτωχεύσεως, ἡ δὲ Σταύρακα ὑπεβλήθη εἰς ἀνάκρισιν ὡς ἀρχαιοκάπηλος.

Ἦλθεν ὅμως μία ἔκθεσις τοῦ ἐν Βιέννῃ προξένου, διὰ τῆς ὁποίας ἐπιστοποιεῖτο, ὅτι τὸ ἄγαλμα ἦτο ψεύτικο καὶ ὅτι κατεσχέθη εἰς χεῖρας ἑνὸς ἐμπόρου, εἰς τὸν ὁποῖον ἡ
Σταύρακα τὸ ἔδωσεν ὡς ἐνέχυρον διὰ δάνειον 17 φιορινίων.
Ἔγιναν τότε καὶ ἄλλαι σχετικαὶ ἀνακρίσεις, ἡ δὲ Σταύρακα ἀπαλλαγεῖσα τῆς κατηγορίας δὲν ἔπαυσε νὰ θωπεύῃ τὸ ὄνειρον τοῦ θησαυροῦ, ἐκ τοῦ ὁποίου προήρχετο καὶ τὸ ψεύτικο ἄγαλμα.

Ἄλλη περὶ ἀγάλματος ἔκδοσις.- Ἑπτακόσιαι χιλιάδες φιορινίων

Ἐν τούτοις σήμερον, μετὰ τὴν ἐγερθεῖσαν εἰς τὸ μέσον ὑπόθεσιν περὶ τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ θησαυροῦ, ὁ κ. Χρυσαΐτης βεβαιοῖ, ὅτι ἡ Σταύρακα ἐξηπάτησε τὰς ἀρχὰς, ἀντικαταστήσασα τὸ χρυσοῦν ἄγαλμα, διὰ τοῦ ψεύδους, τὸ ὁποῖον καὶ κατεσχέθη.
Λέγεται δὲ ὅτι τὸ χρυσοῦν ἄγαλμα ἐπωλήθη ἀντὶ 700 χιλιάδων φιορινίων!!! ἐκ τῶν ὁποίων 300.000 ἔλαβεν ἡ Σταύρακα 300.000 ὁ Μαρκαντωνάκης καὶ 100.000 διάφοροι ἄλλοι.
Τὰ χρήματα ὅμως δὲν ἐφάνησαν• ἀλλ’ οἱ ἐχθροὶ τῆς Σταύρακα βεβαιοῦν ὅτι ἔχει κρυμμένον τσὲκ 300.000, τὸ ὁποῖον φοβεῖται νὰ ἐξαργυρώσῃ.

Τὸ ζήτημα τοῦ θησαυροῦ. Ἐπίκεινται συγκρούσεις

Τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν ἐν τούτοις ὀφείλει νὰ λάβῃ σύντομα μέτρα εἰς τὴν ὑπόθεσιν ταύτην, καθόσον ἀπειλοῦνται καὶ αἱματηραὶ συγκρούσεις μεταξὺ τῶν διεκδικούντων τὸν μυθικὸν θησαυρόν.
Ὑπάρχει δὲ φόβος ὅτι σήμερον ἢ αὔριον καὶ χωρικοὶ ἐκ Μεγάρων θὰ ἐκστρατεύσουν χάριν τοῦ θησαυροῦ καὶ διὰ τῆς βίας θὰ θελήσουν νὰ ἐκδιώξουν τοὺς ἐξ Ἀθηνῶν Μοντεχρήστους.

Αἱ σημεριναὶ πληροφορίαι

Παρὰ τοῦ δικηγόρου τῆς Ἀναστασίας Σταύρακα ἐπληροφορήθημεν σήμερον, ὅτι αὕτη ἀνεχώρησε χθὲς τὴν μεσημβρίαν, λαβοῦσα μεθ’ ἑαυτῆς παρὰ τοῦ μεσημβρίαν, λαβοῦσα μεθ’ ἑαυτῆς παρὰ τοῦ ὑπουργείου ἔγγραφα δυνάμει τῶν ὁποίων θὰ ζητήσῃ Μεγάροις συνοδίαν χωροφυλάκων.
Σήμερον δὲ τὴν πρωΐαν ἐπρόκειτο νὰ μεταβῇ μέχρι τοῦ σταθμοῦ τῶν Ἀγ. Θεοδώρων, ὁπόθεν εἰς ἀπόστασιν 3 1/2 ὡρῶν κεῖται ὁ θησαυρός.
Μέχρι τῆς μεσημβρίας ἐν τούτοις οὐδεμία ἐλήφθη εἴδησις περὶ τοῦ ἀποτελέσματος τῆς ἐκστρατείας».

anihneftes.forumotion.

Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.